<p>&nbsp;&quot;Ik ben er trots op dat we het jaar 2020 positief afsluiten&quot;, aldus wethouder van Velzen.</p>

 "Ik ben er trots op dat we het jaar 2020 positief afsluiten", aldus wethouder van Velzen.

(Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn)

Positief resultaat gemeente Alphen a/d Rijn jaarrekening 2020

  Nieuwsflits

De jaarrekening 2020 van de gemeente Alphen aan den Rijn wordt afgesloten met een overschot van € 2,5 miljoen. Dit overschot komt omdat er meer bouwleges, dividend, algemene uitkering en rijksbijdragen zijn ontvangen dan begroot. Met de jaarstukken geeft het college inzicht in de behaalde resultaten in 2020 uit het begroting en het collegeprogramma. Ook wordt verantwoording afgelegd over het financiële beleid.

Alphen aan den Rijn- “Ik ben er trots op dat we het jaar 2020 positief afsluiten. We hebben financieel heel wat voor onze kiezen gekregen vanwege de coronacrisis maar door de compensatie van het Rijk hiervoor is het financiële beeld is toch heel rustig gebleven”, aldus wethouder Kees van Velzen.

De Voorjaarsnota geeft hetzelfde rustige financiële beeld voor 2021. Vooralsnog is er een tekort circa 2,4 miljoen euro, maar wethouder Van Velzen verwacht dat net als vorig jaar het Rijk de gemeente compenseert voor minder inkomsten vanwege de coronacrisis zoals verminderde parkeeropbrengsten en toeristenbelasting. Het Rijk compenseert ook extra kosten, bijvoorbeeld voor de inzet van BOA’s, het stimuleringsfonds voor ondernemers en het steunfonds voor non-profit en sociaal maatschappelijke organisaties. De Voorjaarsrapportage geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting over de eerste periode van het jaar.

Kadernota

De Kadernota 2022 blikt vooruit op de komende Programmabegroting 2022-2025 die in het najaar volgt. Het college heeft een omvangrijk pakket aan uitgaven klaar liggen dat het beschikbare geld te boven gaat. In de Kadernota heeft het college de meest urgente onderwerpen aan waarmee in 2025 een sluitende begroting behouden kan worden.

Door de nog voortdurende kabinetsformatie is nog niet bekend hoeveel geld het Rijk beschikbaar stelt. Tegelijkertijd ziet het college dat het aangekondigde geld vanuit Den Haag waarschijnlijk onvoldoende is om het volledige tekort te kunnen dekken. Het college stelt dan ook voor om de OZB de komende vier jaar ieder jaar te verhogen. Daarnaast onderzoekt het college of er extra geld in de begroting vrij gemaakt kan worden. Met het verwachte extra geld uit Den Haag, de verhoging van de OZB en de uitkomsten van het onderzoek moet er na de zomer een sluitende Programmabegroting 2022-2025 bereikt worden waarbij de voorzieningen voor de Alphense burger ook na de coronacrisis in stand blijven.

Bart van der Spek
Content coördinator extern
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden