Foto:

Belangrijke ontwikkelingen in Boskoop

De verschijningsvorm van een deel van het Boskoopse kwekerijgebied zal in de komende tien jaar een gedaantewisseling ondergaan. Er zijn veel ontwikkelingen gaande. Het aantal kwekerijkavels dat braak komt te liggen, zal toenemen. Dat wordt veroorzaakt doordat bij honderden op leeftijd gekomen kwekers de opvolging ontbreekt. Aan de andere kant streven andere boomkwekers naar schaalvergroting, maar zij kunnen zich op hun huidige locatie niet verder ontwikkelen. Deze ondernemers gaan op zoek naar andere percelen in of bij het sierteeltcentrum. Verder zijn er bedrijven die hinder ondervinden van de tekortschietende infrastructuur en de lastige ligging.


Op welke manier moeten en mogen die vrijkomende tuinvelden in de toekomst worden gebruikt? Dat is de centrale vraag. De gemeente heeft een uitvoerige nota opgesteld, getiteld "een visie op de transformatiegebieden", waarin de onderscheidene tuinbouwgebieden met elk hun eigenheid onder de loep worden genomen. Sommige transformatiegebieden beschikken over een te gering perspectief voor duurzame sierteelt. Er moet iets gebeuren om de gebieden tot een nieuw élan te brengen. Daartoe wordt "toelatingsplanologie" vervangen door "ontwikkelingsplanologie". Op die manier ontstaan veel meer mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen; er komt een verruiming van het beleid. Hoe dichter bij de dorpskern, hoe minder intensief de sierteelt zich kan blijven manifesteren.


In de toekomst worden andere vormen van ondernemerschap en verdienmodellen toegestaan, toegespitst op welzijn, toerisme en (vaar)recreatie. Het gaat hierbij om de "etalagefunctie", die het "merk Boskoop" zal uitdragen. Een trekpleister voor het kooptoerisme. Er wordt gedacht aan: wandel- en fietspaden, velden met zonnepanelen, waterbergingen, zonneweiden, voorbeeldtuinen, landwinkels, een zorgtuin, plantencollecties, kleinschalig wonen, extensieve teelt, bezoeklocaties, parkeerruimten en tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. In de dorpskern is een groene publieke ruimte gewenst. Bij alle wijzigingen en aanpassingen is uitgangspunt de handhaving van het cultuurhistorisch karakter en de bescherming van het culturele erfgoed.


De gemeenteraad moet over de nota nog een besluit nemen. De Dorpsraad Boskoop juicht de brede oriëntatie toe, maar plaatst wel enkele kritische kanttekeningen.

- De nota gaat uit van veranderingen in het gebruik, die dan wel op enigerlei wijze verwant moeten zijn aan de sierteeltsector. Voor wat betreft de gebieden rond de dorpskern is dat een te beperkte visie.

- Het initiatief wordt bijna geheel aan de sector overgelaten. Daar waar de sierteelt zich terugtrekt, moet de gehéle lokale gemeenschap in de gelegenheid worden gesteld om een nieuwe invulling aan de nieuw in te richten deelgebieden te geven.

- Bij de ontwikkeling van "toelatingsplanologie" naar "ontwikkelingsplanologie" is een regisseur absoluut onmisbaar om de transformaties tot een succes te maken.

- De Dorpsraad ziet geen tegenstelling tussen "de burgers" en "de sierteeltsector". De meeste burgers in Boskoop zijn trots op de sierteeltsector en er is geen sprake van met elkaar strijdige belangen.

Jacques Booij, secretaris Dorpsraad Boskoop

Meer berichten