Foto: Janine van Lagen-Griffioen
Foto: Janine van Lagen-Griffioen (Foto: Janine van Lagen-Griffioen)

Inspraak Gebiedsvisie Boskoop

In deze brief, die is gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, geeft het bestuur van de Dorpsraad Boskoop een reactie op het ter inzage gelegde concept "Gebiedsvisie Boskoop". De Dorpsraad laat u graag middels deze weg weten waar zij zich voor inzetten.

Wij namen kennis van teksten, die kunnen worden gezien als een eerste aanzet.

Er moet nog veel gebeuren (in de zin van: aanpassen, wijzigen, completeren en doortrekken naar de toekomst), alvorens deze visie de basis kan zijn voor het opstellen van bestemmingsplannen, wijkplannen en -later- de omgevingsvisie.

Het is aan ons in de voorbereidingsfase duidelijk gemaakt, dat het concept voornamelijk een inventarisatie en bundeling bevat van alle door ambtenaren tot dusver (ooit) opgestelde plannen en geschriften, samengesteld vanuit de invalshoek, waarbij zij betrokken zijn. Dat is ook te merken aan de verschillende taalstijlen, die een logische samenhang ontberen. Er zijn teksten, die specifiek op Boskoop slaan en andere bijdragen, die kennelijk op alle zeven dorpen (of: elk dorp) van toepassing kunnen worden geacht. Hoe dan ook: het beeld van Boskoop is niet helder, juist en compleet weergegeven. De speerpunten ontbreken. De te verwachten echt belangrijke ontwikkelingen in de komende vijf tot tien jaar zijn niet in de visie te vinden. Toch is de opzet om de visie als basis te laten dienen voor alle plannen voor de komende tien jaar. Het concept maakt die ambitie niet waar.

Het valt op, dat -uitgaande van de huidige situatie- "de slag naar de toekomst" niet wordt gemaakt. Het concept blijft steken in een opsomming van bestaande situaties. Dat de feiten niet steeds goed worden weergegeven, laten wij thans onbesproken. Abstracte en concrete zaken lopen door elkaar. Een echte indeling naar hoofdstukken ontbreekt.

Wat kennelijk door het lokale bestuur nog steeds niet is aanvaard is het onmiskenbare feit, dat Boskoop vooral qua ruimte niet kan worden beschouwd als elk ander dorp. De demografische ontwikkelingen geven aan, dat in de komende vijf tot tien jaar ongeveer 300 kwekers, die geen opvolger hebben, hun bedrijf zullen beëindigen, waardoor vele tuinvelden leeg komen te staan. Deze ontwikkeling wordt nog versterkt door het verdwijnen van de kleine kweker met zijn specialisme en het in de plaats daarvan de start van grotere productiebedrijven, die wat de situering betreft uit het oogpunt van bereikbaarheid voor de randen van het sierteeltgebied kiezen. Daardoor komen enorme ruimten (ongeveer 1/3 van het areaal), gelegen tussen de bestaande lintbebouwingen, vrij. De centrale vraag is: wat gaat er met deze ruimten gebeuren? Hoe worden deze ingevuld? De gebiedsvisie behoort daarop een (begin van een) antwoord te geven. Bebouwen? Benutting voor recreatie en toerisme? Voor energie-transitie? Andere gebruiksmogelijkheden? Deze gigantische ontwikkeling is niet het probleem van de sector, maar vormt een maatschappelijk onderwerp, waarbij de lokale overheid een belangrijke (wellicht de belangrijkste) rol behoort te spelen. Dit onderwerp heeft geen aandacht in de visie gekregen.

Aan het nijpende verkeersprobleem van Boskoop, dat de hoogste prioriteit van een tweetal coalities kreeg en krijgt, worden slechts enkele zinnen gewijd. Moet ervan worden uitgegaan, dat er geen (begin van een) oplossing bestaat?

Het toerisme in de regio Boskoop is voor de toekomst een majeur onderwerp. De sector zal, naar verwacht wordt, de realisatie niet actief bevorderen. Dus moet er van gemeentezijde en goed onderbouwde visie komen over welke mogelijkheden van de unieke waterstructuur kunnen worden benut. Een betere aansluiting op en beleving van de Gouwe-oever kan ook een recreatief gevoel opleveren.

De sierteeltsector zorgt in Boskoop voor de dominante bedrijfsactiviteiten. Indien er in die sector 2000 mensen werkzaam zijn, zijn er nog 14.000 inwoners, die daaraan niets van doen hebben. Ook dát is Boskoop.

Enkele in de beleidsvisie omschreven kenmerken (kwetsbare inwoners, lage sociaal-maatschappelijke status, leefbare woonomgeving, bedreigingen voor de gezondheid) worden niet of amper herkend als lokaal problemen. Boskoop is vanuit zichzelf een krachtige dorpsgemeenschap, waarin, zoals ook elders, nog veel ontbreekt. De litanie aan klachten, welke de bewoners uiten (door ons "tekorten" genoemd),hebben vrijwel alle betrekking op de publieke sector. De voorzieningen behoren gelijk te zijn aan die van Alphen-dorp.

De Dorpsraad Boskoop realiseert zich, dat niet alles valt te plannen. De stelligheid van iedereen wortelt in fundamentele onzekerheid. Dat behoort de grondtoon zijn. Het gaat niet alleen om feiten en meningen, maar daarnaast zijn vooral ideeën nodig, die bestand zijn tegen vraagtekens rond de haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarom is het van belang een grove berekening te maken van de financiële gevolgen, welke de visies oproepen. Anders verwordt alles tot theorie.

De Dorpsraad Boskoop heeft niet de pretentie een oplossing van alle problemen voorhanden te hebben. Wij kunnen wel een bijdrage verlenen, waarmee wij tevens willen bereiken dat de gebiedsvisie in lijn komt met de door ons in voorbereiding zijnde "dorpsvisie".

Hoogachtend,

Bestuur Dorpsraad Boskoop

mr. J. Booij, secretaris

Meer berichten