Foto: Ria de Groot

Notities van de Dorpsraad Boskoop Ten behoeve van formateurs en de onderhandelaars

Mr. J. Booij heeft een negental zaken, welke zij als Dorpsraad Boskoop aan de formateur en de zes onderhandelaars van de betrokken politieke partijen van Alphen aan den Rijn, waartoe Boskoop behoort, hebben voorgelegd. Dit gebeurde op hun verzoek.

Boskoop -1.De alles overstijgende wens van de Dorpsraad Boskoop (DB) is de terugdringing en de oplossing van de verkeersoverlast in het centrum van Boskoop, te beginnen aan de Zijde. Het onstuimig groeiend verkeer dient teruggedrongen te worden. In het (vorig) College-program 2014 was de oplossing van de verkeershinder in Boskoop een belangrijk speerpunt. De situatie is sindsdien alleen maar verslechterd. Er is niet handelend opgetreden, in die zin dat de bewoners de positieve gevolgen daarvan hebben ervaren. De gemeente Alphen aan den Rijn, in totaliteit gezien, is in dit opzicht schuldplichtig aan de inwoners van Boskoop.

2.De DB pleit voor een algehele opknapbeurt van het centrum van Boskoop, waar het voor een ieder prettig toeven is in een goed verzorgde fysieke leefomgeving, met een betere beleving van de Gouwe-oever.

3.Er moet een groeiend besef zijn dat de gemeente Alphen aan den Rijn zich het meest onderscheidt van andere gemeenten door binnen haar gemeentegrenzen te hebben "het grootste aaneengesloten sierteelt centrum ter wereld", zijnde het boomkwekerij gebied Boskoop/Hazerswoude, dat internationale bekendheid geniet. De Gemeente behoort de economische ontwikkeling van het unieke kwekers centrum zoveel mogelijk te bevorderen en te ondersteunen.

4.De in Boskoop werkzame gebiedsadviseurs zouden onverkort en steeds op de hoogte moeten zijn van alle (in voorbereiding zijnde) gemeentelijke plannen, Boskoop betreffend. Door goede contacten met de Dorpsraad wordt voor ons dan een proactief functioneren mogelijk. Wel moet er op enigerlei wijze een doorzettingsmacht tot stand komen, die, zo nodig, de bestaande ambtelijke structuur kan doorbreken.

5.De DB hecht aan een continuering van de portefeuille "wijken en kernen" (betere benaming: "dorpen en wijken") bij de wethouder Kees van Velzen. Hij is als geen ander op de hoogte van tal van situaties in ons dorp. Zodra de portefeuille "verkeer" recentelijk in zijn handen kwam, ontstond er voor de eerste maal dynamiek. Vanuit het perspectief van Boskoop gezien, wordt het dan ook toegejuicht, indien hij tevens de portefeuille "verkeer" zou gaan beheren.

6.De DB stelt het op prijs door de gemeenteraad te worden gezien als een belangrijk inspraakorgaan, dat zijn wortels heeft in de dorpse samenleving. De publiek-maatschappelijke functie van de Dorpsraad is aanvullend op de taak en positie van de Gemeenteraad, die een geheel eigen verantwoordelijkheid heeft.

7.De DB zou het redelijk vinden, indien door de gemeenteraad aan de Dorpsraad een jaarlijkse subsidie wordt verleend ter bestrijding van de kosten, welke worden opgeroepen door de steeds in omvang toenemende activiteiten. Voorts komen dan op bescheiden wijze gelden op projectbasis beschikbaar. Wij denken aan vijftig eurocent per in Boskoop gevestigde inwoner.

8. De Dorpsraad Boskoop is er geen voorstander van om gelden, ter verdeling, beschikbaar te krijgen. Het budgetrecht en het daaraan verbonden uitgavenpatroon  willen wij  bij de Gemeenteraad laten.

9.De tot dusver wat eenzijdige blik van het gemeentebestuur op het vroegere dorp Alphen moet worden bijgesteld. In de afgelopen jaar is amper vooruitgang geboekt in de onderlinge saamhorigheid en samenhang, noch naar Alphen-oud, noch tussen de dorpen onderling. Er  moet gewerkt worden aan een gemeenschap, die onderlinge verbondenheid ervaart, waarbij de inwoners van elk dorp het gevoel  krijgen, wat betreft het voorzieningenniveau, op gelijke wijze te worden behandeld. Wij stellen daarom voor een portefeuille, genaamd "samenhang", in te stellen en die toe te delen aan de burgemeester.

 

 

Meer berichten