Logo gouwekoerier.nl


Maatschappelijk Boskoop

Sociaal-maatschappelijk werk is bij uitstek "mensenwerk". Werk dóór mensen, vóór mensen. Een bijna onuitputtelijk terrein. En moeilijk met woorden in kaart te brengen.

Het woord "sociaal" komt van het Latijnse "socius", wat betekent: "verbondene, partner, makker". Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Je denkt dan al snel aan de kwetsbaren die een steuntje in de rug nodig hebben.


Een afvaardiging van de Dorpsraad was op bezoek bij "TOM in de buurt", een organisatie welke (nu nog) werkt vanuit het vroegere gemeentehuis. Wij kwamen onder de indruk van de vele taken en van de positieve taakopvatting. Denk bij TOM niet aan een roepnaam. TOM is een afkorting van de volgende woorden: "Talent, Ondersteuning, Meedoen". Er zijn acht verschillende organisaties bijeengebracht, die uiteenlopende activiteiten ontwikkelen. Zoals: zorg, welzijn, ondersteuning, mantelzorg, samen eten, organiseren van activiteiten, alarmering, dagbesteding, budgetbegeleiding, uitkeringsaanvragen, zelfstandig wonen, burenruzie, huishoudelijk geweld, verlies en verdrietverwerking, verborgen armoede. De sociale begeleiders zijn goed op de hoogte van regels en wetten. Hun uitgangspunt: "méédoen, je kunt meer dan je denkt. Iedereen telt".


'Wij waren onder de indruk'


Daarnaast biedt ActiVite in Boskoop verzorging, verpleging en hulp bij het huishouden. En "Floravita", het verpleeg- en verzorgingshuis aan de Boezemlaan, heeft naast dagbesteding ook kortdurende opnamen.


De maatschappelijke kant heeft betrekking op de intermenselijke samenleving. De samenhang tussen mensen uit zich in een groep die in hetzelfde gebied wonen. Zeg maar: in Boskoop. En dan komen vragen als: hoe gaan we met elkaar om? Welke is onze identiteit? Welke cultuur en welk cultureel erfgoed willen wij behouden? De veiligheid moet worden bewaakt en de criminaliteit uitgebannen.


Als uitgangspunt geldt: het werk voor de jeugd is even belangrijk als de zorg voor de ouderen.


De Dorpsraad Boskoop werkt aan een "dorpsvisie", waarin de nog niet vervulde wensen op sociaal-maatschappelijk gebied zullen worden opgenomen. Om de lijst volledig te krijgen, hebben wij de hulp van de inwoners nodig. Wat mist u nog? Wat werkt niet goed? Waar schort het aan? Zoals dat voor al onze drie bijeenkomsten geldt: "zegt u het maar!" Bij alles geldt: welke wending ten goede kunnen wij geven aan de toekomst van onze dorpsgemeenschap?


De dorpsvisie, zoals die uiteindelijk zal worden vastgesteld, zal voor de Dorpsraad uitgangspunt zijn voor het bepleiten van toekomstig beleid.


(dit artikel is de laatste in een reeks van zeven artikelen, geschreven door mr. J. Booij, secretaris van de Dorpsraad Boskoop, in het kader van de totstandkoming van een "dorpsvisie")

Meer berichten
Shopbox