Foto: Karin Wagter

Boskoop, een bijzonder dorp

Boskoop is een bijzonder dorp. Wie met stadbewoners langs de smalle boomkwekerijkavels fietst, omgeven door brede sloten, hoort: "je kunt het landschap mooi vinden of niet, het is in ieder geval apart". En de uitroep: "het lijkt Giethoorn wel, hier en daar!".
Het bijzondere blijkt ook als we de buurten en wijken van Boskoop bekijken. Deze hebben alle een eigen karakter, een eigen sfeer.

De Dorpsraad Boskoop kent een viertal projectgroepen. Eén daarvan is de groep "openbare ruimte", onder leiding van bestuurslid Pim Boer. De leden van deze werkgroep zijn in Boskoop uitgezwermd, om met een scherp oog en een open oor de buurten nauwgezet in beeld te brengen. Deftig gezegd: Boskoop is door hen opgedeeld in tien "kwadranten", elk met hun eigenheid.
Je hebt het Centrum (1), gebied Torenpad oost en west (2), Waterrijk oost en west (3), polders 1 en 2 Laag Boskoop (4 en 5), Snijdelwijk oost en west 1 en 2 (6), Julianakwartier (7), Reijerskoop (8) Goudse Rijweg (9) en Biezen-Rijneveld (10). Elk met eigen mogelijkheden en kansen voor een toekomstige ontwikkeling. De werkgroep wijst op tal van knelpunten en brengt wensen voor verbetering naar voren. Het voert hier te ver om dat alles te bespreken. Die mogelijkheid bestaat wèl tijdens de door de Dorpsraad te organiseren debatavonden: één avond voor de centrumbewoners, één voor degenen die in Boskoop-oost wonen en één voor ingezetenen van Boskoop-west. Wij kiezen niet voor grijze midden-oplossingen, maar voor afdoende, praktische suggesties.

Er zijn ook vraagstukken die zich verheffen boven de eigen leefomgeving. De ruimte in Boskoop wordt voor het grootste deel ingenomen door de boomkwekerijen, waarop de huizen "in lintbebouwing" lijken te zijn aangepast. In de boomkwekerswereld zijn tal van ontwikkelingen gaande, welke leiden tot kwekerijbedrijven van veel grotere omvang dan nu gebruikelijk is. Door de verkeersproblematiek worden bedrijven naar de uiterste contouren van het kwekersgebied gedreven. Dat leidt tot leegstaande tuinvelden in de buurt van de bewoonde wereld. Wat gaan we ermee doen? Met huizen en gebouwen opvullen? Of leggen we de vroegere tuinvelden vol met zonnepanelen, gezien vanuit een "groen" perspectief? Hoe moeten in de toekomst de wissels om? Dit alles is al actueel, nu langs de Zuidkade, tussen Emmakade en Voorofsche Zoom, de tuinvelden grotendeels in handen zijn van bouwers en projectontwikkelaars. Zij liepen vooruit met hun aankopen op een door hen ingeschatte mogelijke ontwikkeling tot bouw. Met die ruimte moet toch iets gebeuren. Niet iedereen kan nieuwe vergezichten schetsen. Met elkaar moet een eigentijds vooruitgangsideaal worden gevonden.

Dit wil de Dorpsraad met u bespreken. Hoe willen wij dat een toekomstig Boskoop er uit zal zien? Het gaat om het bereiken van een plezierige en hedendaagse leefomgeving. Wij moeten voorwaarts leven, maar onze beslissingen ook achterwaarts kunnen begrijpen. Zo nodig moeten we een stukje tegen de stroom inroeien zolang de gemeenschap er mee gediend is. Gedurfde, vernieuwende ideeën en verrassende inzichten samenbrengen. De Dorpsraad Boskoop hoopt dat u meedoet!

(dit is de vijfde bijdragen in een serie van zeven artikelen, geschreven door mr. J. Booij, secretaris van de Dorpsraad Boskoop).

( zijn verzoek:

Hierbij gaat "nr. 5 in de serie, betrekking hebbend op de totstandkoming van de "Dorpsvisie Boskoop". Er volgen nog twee bijdragen.

Ik wil het volgende vragen. Is het mogelijk de bijdrage ditmaal in en wat ruimer jasje te gieten, waarbij ik met name doel op de spatie? Een spatie geeft aan dat min of meer in het artikel een ander onderwerp wordt aangesneden dan in de voorgaande alinea. Met spaties valt de tekst op plezieriger wijze te lezen.

voor de variatie zend ik separaat een portretfoto, welke het artikel kan verlevendigen... )

Meer berichten

Shopbox